قطع پخش زنده دادگاه تلویزیونی: محمد ثلاث اتهام قتل عمد را رد کرد

محمد ثلاث که متهم است با اتوبوس به نیروهای انتظامی حمله کرده، گفته سر و دنده‌هایش را شکسته بودند، خون صورتش را گرفته بود و جلویش را نمی‌دیده.