دستمزد ۹۷: مخالفت کارفرمایان با سبد حداقل معیشت

یک میلیون و ۱۳۵ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد: کمتر از نصف سبد معیشت و یک سوم میانگین هزینه خانوار در سال ۹۵. دولت و کارفرمایان همین افزایش ناچیز دستمزد را هم به تعویق می‌اندازند.