نوروزی که از دی‌ماه آغاز شد – بررسی علل تغییر نگاه و رفتار مردم در ایران

حمید نامی − مهمترین رخداد سال ۱۳۹۶ خیزش دی‌ماه بود. نیکوست که در مقطع چرخش سال دوباره به آن نظر دوزیم. چه بود این خیزش که دادخواهی را فراگیر و روزگار ایران را نو کرد؟