خامنه‌ای: ۱۳۹۷، سال کالای ایرانی

یک کالای مورد حمایت دولتی: عبای آخوندی، محصول کارگاهی در مازندران. معلوم نیست مواد اولیه آن از کجاست.