نوروزِ دیاربکر: خشم کردها از عملیات نظامی ترکیه در عفرین

نوروز نه فقط یک جشن ایرانی که جشن ملی کردها هم هست. هزاران نفر از کردهای ترکیه گردهمایی نوروزی را به فرصتی برای اعتراض به دولت ترکیه تبدیل کردند.