اعدام‌های مخفیانه و اعلام نشده در سال ۲۰۱۷

همچون سال‌های گذشته زندان‌های بزرگ در منطقه کرج/ تهران بیشترین تعداد اعدام‌هایی که رسما اعلام شدند و اعدام‌هایی که رسما اعلام نشدند را به خود اختصاص دادند.