احمدی‌نژاد به خامنه‌ای: به احمدی‌نژادی‌ها آزادی بیان بدهید

احمدی‌نژاد در نامه‌‌ تازه‌ای به خامنه‌ای وانمود کرده که آزادی بیان ادعایی رهبر در منبر روز اول سالش جدی است، اما قوه قضاییه نمی‌گذارد که تحقق پیدا کند.