فرانسه از کردهای شمال سوریه به طور مشروط حمایت کرد

ترامپ اعلام کرد که آمریکا از سوریه خارج می‌شود. در همان حال مکرون به کردهای شمال سوریه به شرط برائت از پ ک ک وعده میانجیگری داد برای ایجاد یک حکومت خودگردان.