کودکان کار و کودکان خیابان

س. اقبال – در مسئله کودکان کار و کودکان خیابان می‌توان هم فقر و فلاکت گسترش یابنده در ایران را مشاهده کرد و هم بی‌سروسامانی در برخورد با مسائل اجتماعی را.