تظاهرات عرب‌های اهواز به خشونت کشیده شد

اعتراض به کم‌اّبی و اعمال تبعیض‌های اجتماعی در استان خوزستان، به شکل اعتراض به یک برنامه نوروزی جلوه‌گر شده. در درگیری یگان ویژه با معترضان، مأموران متواری شدند.