نداشتن شناسنامه، دلیل عمده بازماندن کودکان سیستان و بلوچستان از تحصیل

سن پایین ازدواج یکی از دلایل بازماندن دختران از تحصیل است. فقر، عدم دسترسی به مدرسه و نداشتن شناسنامه دیگر موانع تحصیل کودکان در سیستان و بلوچستان هستند.