دستمزد ۸۲ درصد کارگران ایران کمتر از ۱,۴ میلیون تومان است

یک عضو شورای عالی کار مدعی است: تنها ۳۰ درصد کارگران در ایران حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. شورای عالی کار هنوز میزان افزایش دستمزد ۷۰ درصد کارگران را مشخص نکرده است.