سیسی با ۹۷ درصد آرا رئیس جمهور مصر شد

کمیسیون انتخابات مصر نرخ مشارکت را فقط ۴۷ درصد اعلام کرده است. برخی از شهروندان در اعتراض به انتخابات یک قطبی به یک فوتبالیست مصری رأی داده بودند.