اوپک دوم متولد می‌شود؟

قیمت نفت از ۶۰ دلار هم عبور کرده، اوپک اما به دنبال ثبات بیشتر و بلند مدت در بازار است. راهکار هم تاسیس سازمانی تازه با مشارکت اعضای غیراوپک.