چرا چرخش؟

رضا جاسکی – درباره دولت-محوری چپ: فدائیان قبل از انقلاب خواهان یک انقلاب توده‌ای به رهبری خود بودند. هدف نهایی،  کسب قدرت سیاسی برای گذار به یک جامعه سوسیالیستی بود. پس از انقلاب-  فدائیان آن زمان ترجیحاً از کلمه «قیام» و نه انقلاب برای توصیف انقلاب بهمن استفاده می‌کردند.