خطر شیوع وبا در استان خوزستان

منابع آب زیرزمینی استان کاهش یافته. آب رودخانه‌ها به ویژه آب کارون هم به فاضلاب‌های خام انسانی آلوده شده. دانشگاه جندی‌شاپور هشدار داده است.