کشاورزان اصفهانی یک بار دیگر دست به تجمع اعتراضی زدند

اصفهان باز هم شاهد اعتراض کشاورزان به عدم پرداخت حق‌آبه‌شان بود. معترضان با راهپیمایی در میدان خوراسکان شعارهایی علیه دولت روحانی سر دادند.