جهش ۲۲ درصدی دلار؛ همپای آن فقیران فقیرتر می‌شوند

ع. رمضانیان – در کشور همه از دلار سخن می‌گویند. در مهار آن وامانده‌اند. رشد آن به معنای ژرف‌تر شدن دره دهان گشوده میان فقر و ثروت است.