روسیه و سوریه خواهان تحقیق درباره حمله شیمیایی به دوما شدند

روسیه و سوریه که ادعا می‌کنند حمله شیمایی به دوما، صحنه‌سازی‌ست، خواهان تحقیقات بین‌المللی شده‌اند. در همان حال اسد به کار خودش مشغول است: تغییر ترکیب جمعیتی غوطه شرقی.