جهش دلار: نمک بر زخم بیماران

با افزایش قیمت ارز، دسترسی برخی بیماران خاص به دارو دشوارتر شده است. شرکت‌های بیمه ما به تفاوت هزینه را نمی‌پردازند. دولت افزایش قیمت دارو را یک امر بدیهی جلوه می‌دهد.