درخواست شورای عالی استان‌ها از مجمع تشخیص مصلحت برای تعیین تکلیف سپنتا نیکنام

مهلت قانونی غیبت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد که بر اساس حکم شورای نگهبان از انجام وظایفش منع شده به سر آمده. آیا تا اردیبهشت ۹۷ پرونده سپنتا نیکنام بسته می‌شود؟