تکاپوی شمار فزاینده‌ای از پناهجویان سوری برای بازگشت از آلمان به ترکیه

مسئله به هم پیوستن افراد خانواده پناهندگان از موضوعات داغ انتخابات قبلی آلمان بود. به ویژه پس از آنکه معلوم شد حدود ۳۹۰ هزار نفر از پناهندگان واجد این حق هستند.