کاوه مدنی از ایران رفت و استعفا داد

معاون سازمان حفاظت از محیط زیست که در سفر خارج از ایران بود، در پی انتشار تصاویرش در یک مهمانی به کشور بازنگشت. استعفای او پذیرفته شد.