جایگاه روشن سعید مرتضوی در نظام، توضیح‌دهنده ابهام در جای کنونی او

ایرج مصداقی – پرونده‌های سنگین سعید مرتضوی به جای اینکه تکلیف او را روشن کنند، وضع او را نامشخص‌تر کرده‌اند. او یک کادر تیپیک نظام و مظهر قوه قضاییه آن است.