یک جامعه‌شناس: نوسانات ارزی بازی با زندگی فرودستان است

یک استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز می‌گوید نوسانات ارزی فرمی از «خشونت ساختاری» است که بر سر فرودستان آوار می‌شود.