#اعتراضات – از میان آن‌ها: تجمع دانشجویان و کارشناسان علوم‌آزمایشگاهی

حضور سعید جلیلی نماینده خامنه‌ای در بانه نه تنها به اعتصاب در کردستان پایان نداد بلکه محرک برگزاری یک راهپیمایی شبانه در بانه شد. دانشجویان و کارشناسان علوم آزمایشگاهی مقابل سازمان نظام پزشکی تجمع کردند و راهپیمایی در کازرون ادامه یافت،