عبدالله نوری گفت در دیدار حسن روحانی با ناطق نوری، محمد خاتمی و اسحاق جهانگیری، از اقدامات اقتصادی دولت انتقاد شد و خاتمی مسئله حصر را مطرح کرد.