معترضان کازرونی نماز جمعه شهر را به هم زدند

بعد از اصفهان، اکنون کازرون. این دومین بار است که معترضان، نماز جمعه را مختل می‌کنند. معترضان شعار می‌دادند: دشمن ما همینجاست، دروغ می‌‌‌گن آمریکاست.