بیش از یک هفته است که در ایروان اعتراض به برگماری مجدد آرمن سرگسیان به مقام ریاست جمهوری از سوی پارلمان ارمنستان ادامه دارد. پلیس تعداد دستگیرشدگان را ۲۱۰ نفر اعلام کرده است. سرگسیان، مورد حمایت مسکو، پس از ده سال دوباره قدرت خود را تثبیت کرد.