حسن روحانی شنبه اول اردیبهشت در نشست هم‌اندیشی با مدیران ارشد دولتی از «مدیرانی که روزه سکوت گرفته‌اند» انتقاد کرد و گفت: « نمی‌دانم از چه می ترسند، هرکس در پست دولتی است در هر رده مدیریتی باید بداند او طبق قانون اساسی و طبق وظیفه شرعی از توانمندی برخورد است و باید به وظیفه عمل کند و اگر از اخم این و آن هراس دارد برود کنار.»