در خشک‌ترین سال تاریخ آب ایران از زمان ثبت آمار آن به سر می‌بریم. به گفته رضا اردکانیان وزیر نیرو، تابستان امسال ۳۳۴ شهر با جمعیتی برابر ۳۵ میلیون تن در سرتاسر ایران در معرض «تنش آبی» قرار دارند و با مشکل تأمین آب مواجه خواهند بود. از این میان، وضعیت آبی ۱۰۷ شهر با جمعیتی بیش از ۱۷ میلیون قرمز پیش‌بینی می‌شود. در نیم قرن گذشته، میانگین ۱۰ ساله بارش در ایران از ۲۵۰ میلیمتر به ۲۱۷ میلیمتر کاهش یافته. مشروح خبر به زودی در سایت زمانه.