فستیوال نئونازی‎ها در آلمان در روز تولد هیتلر

حزب دموکراتیک ملی آلمان که با ظهور آلترناتیو برای آلمان، دیگر حزب دست راستی به حاشیه رفته بود، با برگزاری جشنواره SS سیاست تازه‎ای را در پیش گرفته.