بصیره اختر دانشجوی دانشگاه کابل به برگزاری نمایشگاه کتاب ایران در افغانستان اعتراض کرد. این دانشجو در مقابل نمایشگاه کاغذ نوشته‌ای در دست داشت که بر روی آن نوشته بود: «من در ایران حق کسب تعلیم نداشتم!». نمایشگاه کتاب ایران در افغانستان ۲ اردیبهشت بازگشایی شد.