به دنبال گسترش و توسعه بخش غربی حرم شاه عبدالعظیم در شهرری، تجهیزات مکانیکی به طور اتفاقی به جنازه‌ای برخورد کرده‌اند که به گفته منابع محلی در محل آرامگاه رضاشاه قرار دارد. این احتمال وجود دارد که جنازه یافت‌شده متعلق به بنیانگذار سلسله پهلوی باشد. در اردیبهشت‌ ۱۳۵۹ نیروهای سپاه پاسداران به دستور صادق خلخالی، حاکم شرع وقت آرامگاه رضا شاه را در کمتر از ۲۰ روز تخریب کردند. محسن فروغی آرامگاه رضاشاه را در سمت غرب حرم شاه‌عبدالعظیم ساخته بود. ۱۷ اردیبهشت ۱۳۲۹، جنازه رضاشاه با هواپیما و سپس با قطار مخصوص به تهران حمل و با تشریفات رسمی به شاه عبدالعظیم برده شد و در آرامگاه ویژه او دفن شد.