به گفته معاون دادستان مشهد یک عضو شورای شهر مشهد بازداشت شد. حیدری اتهام این عضو شورای شهر را فساد مالی و اعمال نفوذ اعلام کرد. پیش از تعطیلات نوروز نیز یکی دیگر از اعضای شورای مشهد دستگیر شده بود. اتهام او اما شرکت در پارتی شبانه اعلام شده و به قید وثیقه آزاد است. نام هیچ یک از این دو عضو شورا تا به حال افشاء نشده است.