چگونه رژیم اسد در حال ترسیم دوباره نقشه سوریه است؟

قانون شماره ۱۰ که اوایل آوریل تصویب شد با هموار کردن راه برای سلب مالکیت‌ توده‌ای، ابزاری حیاتی خواهد بود در دست رژیم اسد برای تحقق پروژه‌‌ «تصفیه قومی» در سوریه.