مسئول میز ایران و افغانستان گزارشگران بدون مرز: سانسور به یک صنعت تبدیل شده

بر اساس گزارش آزادی رسانه‌های سال ۲۰۱۸ ایران هیچگاه رده‌های آخر جدول را ترک نکرده. رضا معینی می‌گوید روزنامه‌نگاران در سراسر جهان مقاومت می‌کنند. پیشرفت آفریقا تحول مثبتی‌ست.