سپاه پاسداران، عباس عدالت ریاضی‌دان دو تابعیتی را بازداشت کرد

این استاد دانشگاه تابعیت بریتانیا را دارد، با مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری همکاری می‌کرد و از مخالفان حمله نظامی آمریکا به ایران بود.