روزانه بیش از ۸۰۰ کارگر در ایران اخراج می‌شوند

در یک‌سال گذشته ۳۰۰ هزار کارگر اخراج شدند. ۱۱ میلیون کارگر با قرارداد موقت اشتغال دارند. محجوب دبیر خانه‌کارگر می‌گوید: ۳۵ هزار کارگر وزارت نفت قراردادی‌اند.