محمد‌حسین کاویانی معاون فرهنگی بنیاد شهید گفته است: ۳۶۰ هزار دانشجو و دانش‌آموز در ایران تحت پوشش این بنیاد قرار دارند. به گفته او از این تعداد ۱۶۰ هزار تن دانشجو و ۲۰۰ هزار تن دانش‌آموز هستند. اعضای خانواده کشته‌شدگان، مجروحان و یا اسرای جنگی ایران و عراق برای تحصیل از امتیاز ویژه برخوردارند.