«بدون تاریخ، بدون امضاء»؛ رویارویی فرودستان سنتی با تحصیلکردگان مدرن

مهرداد صمدزاده- فیلم«بدون تاریخ، بدون امضاء»، از موضعی کاملا متفاوت به موضوع می پردازد،  چرا که به رغم همه اختلافات فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی موجود میان دو طبقه نگاه فیلم نه بر تفارق، که بر تقارن است. رسالت این تقارن مشخصا بر دوش طبقه متوسط تحصیل کرده گذارده شده، طبقه ای که  قبل از انقلاب از پیشگامان جنبش چپ در ایران محسوب می‌شد.