شهرداران تهران قانون نمی‌دانند

س. اقبال − در ماده‌ی هفتاد و سه‌ی قانون شهرداری آورده‌اند که “کلیه‌ی عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید”. اما چنین ماده‌ای از قانون را همواره در شهرداری تهران نادیده گرفته‌اند.