در شمال به برنجکاران توصیه شده در مناطقی که بحران شدید آبی وجود دارد مطلقا هیچ کشتی صورت نگیرد، زیرا اگر کشت انجام شود، کشاورز با کمبود آب مواجه شده و نیمه کاره زمین را رها می‌کند که این خود هزینه بیشتری را تحمیل می‌کند. ۳۰ تا ۴۰ هزار هکتار از زمین‌های شالیزاری مازندران دچار مشکل تنش آبی است.