تلگرام مسدود شده است. نهاد مسدود کننده آن حکم کرده که تلگرام چنان فیلتر شود که هیچ فیلترشکنی بر آن کارگر نیفتد. در روز اول که چنین نبوده است و در آینده نیز چنین نخواهد بود. بررسی‌های زمانه حاکی از مؤثر بودن فیلترشکن سایفونِ زمانه است. آن را دریافت کنید از http://goo.gl/K2FT1T یا زدن یک ایمیل خالی به zamaneh@psiphon3.com.