الوانگن (ایالت بادن‌-وورتنبرگِ آلمان): پلیس در صدد دستگیری و اخراج یک مهاجر بود که از توگو (آفریقا) به آلمان پناهنده شده بود، اما موفق نشد. جمع بزرگی از پناهندگان همخانه با پناهجوی آفریقایی به پشتیبانی از او برخاستند و پلیس ناچار به عقب‌نشینی شد.