ادعای تازه رئیسی درباره اعدام‌های ۶۷: من حکم صادر نکردم

رئیسی از اعضای هیأت چهار نفره‌‌‌ای که حکم به اعدام هزاران زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دادند، با توسل به تفکیک جایگاه حقوقی قاضی و دادستان از خود سلب مسئولیت کرد.