فرشته حسین زاده سلجوقی، مدیرکل بانوان استانداری خراسان رضوی در جلسه فراکسیون زنان مجلس گفته تعداد زنان زندانی مرتبط با موادمخدر دراستان خراسان رضوی، دو برابر نرم کشور است. خراسان رضوی رتبه اول کودک همسری در ایران را دارد. همچنین تعداد زیادی حاشیه‌نشین در این استان وجود دارد که برابر با جمعیت چند استان است.