مجید نفیسی: سرود لی‌بو به هنگام بازگشت

نشر آوانوشت دومین مجموعه از شعرهای دوره‌ نوجوانی مجید نفیسی را با نام “بدرود و شعرهای کوتاه دیگر” در نمایشگاه کتاب تهران عرضه کرده. شعری از این کتاب.