نگاهی آماری به دو دهه خشکسالی در خراسان جنوبی

۴۷ درصد روستاهای خراسان جنوبی از سکنه خالی شده. از میان ۱۷۰۰ روستای باقیمانده هم ۴۸۵ روستا با تانکر آبرسانی می‌شود: این تنها پرده‌ای از بحران است.