بسیاری از مردم فکر می‌کنند رژیم در آینده نزدیک فرو می‌پاشد – گزارش میدانی

سهراب رضایی − این گزارش حاصل برخورد اتفاقی با یک باور جمعی است. مدام می‌شنویم: «همه چیز تمام شده است». منظور چیست؟ و در کنار امید، چه بیم‌هایی مردم را نگران می‌کنند؟